Základní informace o škole

„Vizí je škola moderní, otevřená, vstřícná všem, kde je kladen důraz na slušnost, pomoc ostatním, úctu k tradicím a autoritám.“

 • škola je umístěna v centru obce nedaleko autobusové zastávky
 • škola s devíti ročníky
 • standardně upravené bezbariérové interiéry
 • víceúčelové hřiště a tělocvična
 • školní a botanická zahrada
 • ŠPP - nabízíme pomoc žákům i rodičům
 • obědy z vlastní školní kuchyně připravované v souladu se zásadami zdravé výživy (nevaříme z polotovarů, nepoužíváme chemické přísady)
 • 2 oddělení školní družiny

Naše nabídka

Škola pro život

 • Zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude umět a znát.
 • Rozvíjíme osobnost každého žáka, jeho vztah k učení a poznání, získání základních uznávaných životních a mravních hodnot, klíčových kompetencí.
 • Snažíme se vytvářet pohodové školní prostředí, vyžadujeme vzájemnou slušnost, chováme se k sobě s úctou, dospělí a děti jsou si partnery.

Poradenství - ŠPP

 • Plně zajišťujeme inkluzivní vzdělávání (individuální vzdělávací plány, doučování, pedagogičtí asistenti, speciální pomůcky).
 • Ve škole provádíme prevenci sociálně-patologických jevů, výchovné poradenství a profesní poradenství.

Škola není jen učení

 • Lyžujeme, bruslíme, plaveme, hrajeme míčové hry, vyjíždíme do přírody, snažíme se poznávat i jinak než ve škole.
 • Pravidelně se zúčastňujeme, nebo pořádáme akce pro veřejnost a rodiče.

Máme preventivní program

 • Učitelé se zúčastňují seminářů a školení s danou tematikou.
 • Pořádáme přednášky pro žáky, spolupracujeme s institucemi a Policií ČR.
 • Organizujeme mimoškolní činnost našich žáků, nabízíme zájmové kroužky.

Jsme v pěkném prostředí

 • Škola se nachází v klidném prostředí.
 • Dbáme o pěkné prostředí a snažíme se k péči o školu vést i naše žáky.
 • Ve škole třídíme odpad, pořádáme sběrové akce, zapojujeme se do aktivit, které souvisí ochranou přírody.

Spolupracujeme

 • žáci se zapojují do dění školy prostřednictvím Žákovského parlamentu
 • snažíme se o aktivní spolupráci se zákonnými zástupci, rodiče jsou u nás vítáni, nabízíme konzultační hodiny
 • spolupracujeme se zřizovatelem školy Městysem Olbramovice
 • pořádáme akce pro veřejnost
 • spolupracujeme s okolními základními, mateřskými a středními školami

ŠKOLSKÁ RADA

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Činnost školské rady dle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové školské rady

 • Zástupce za zákonné zástupce - Veronika Trungelová (předseda)
 • Zástupce pedagogických pracovníků – Mgr. Ketty Dimitrova
 • Zástupce obecního zastupitelstva - Lukáš Jaroš