ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLCE

„Vizí je škola moderní, otevřená, vstřícná všem, kde je kladen důraz na slušnost, pomoc ostatním, úctu k tradicím a autoritám.“.

 • MŠ je sloučena se ZŠ Olbramovice
 • umístění v centru obce
 • 3 oddělení
 • celková kapacita školky je 76 dětí
 • strava z vlastní školní kuchyně připravovaná v souladu se zásadami zdravé výživy (nevaříme z polotovarů, nepoužíváme chemické přísady)
 • školní zahrada
 • ŠPP - nabízíme pomoc žákům i rodičům

CO NABÍZÍME

ŠVP – Barevný vláček

 • Rozpracován do jednotlivých bloků, které nejsou časově omezené.
 • Při vzdělávání je kladen důraz na specifické individuální a věkové zvláštnosti dětí tak, aby každý dosáhl svého maxima.
 • Při práci s dětmi se střídají individuální, skupinové a společné činnosti.
 • U nových dětí rozvíjíme především sebeobsluhu (samostatné oblékání, hygienické návyky, stolování aj…).
 • Po celý rok se věnujeme tématům, prostřednictvím nimž děti prohlubují své znalosti o světě, dochází k rozvoji jejich celistvé osobnosti.
 • Náš ŠVP

  Rozvíjíme

 • Jemná motorika – správné držení tužky, štětce, nůžek
 • Hrubá motorika – denně zařazovány tělovýchovné činnosti
 • zařazujeme chvilky správné výslovnosti - logochvilky

  Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Vzdělávání bude realizováno na základě přiznaných podpůrných opatření vytvořených mateřskou školou. Dle přiznaného stupně podpůrných opatření bude vzdělávání přizpůsobeno PLPP vytvořeného pedagogem, popř. bude vzdělávání probíhat podle IVP, vytvořeného na základě doporučení ŠPZ.
 • Spolupracujeme se speciálním pedagogem z ŠPP základní školy

  Logopedická prevence

 • Kvalitě řeči u dětí věnujeme nemalou pozornost průběžnou depistáží na celé MŠ a navozováním správné výslovnosti v průběhu dne.
 • Pro zájemce každý pátek bude dojíždět logopedka Mgr. Jana Irovská.

Organizace školního roku 2023/2024

 • začínáme v pondělí 4. září 2023
 • Podzimní prázdniny - od 26. října do 27. října 2023 – běžný provoz MŠ
 • Vánoční prázdniny - začínají 23. prosince 2023 a končí 2. ledna 2024. Provoz v mateřské škole začne ve středu 3. ledna 2024.
 • Jarní prázdniny - od 5. února 2024 do 11. února 2024 – běžný provoz MŠ
 • Velikonoční prázdniny - 28. března 2024 – běžný provoz MŠ
 • Zápis do MŠ - pátek 10. května 2024 od 15.30 do 17.00
 • Hlavní prázdniny - od 29. června do 1. září 2024
 • Nový školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024

PROVOZ MŠ

Provoz v MŠ se řídí Školním řádem MŠ, Provozním řádem MŠ Olbramovice, Provozním řádem školní zahrady MŠ Olbramovice

Provoz školky je zabezpečen v době:

 • 6.30 - 16.30

Provoz jednotlivých tříd:

 • Sluníčka 6.30 – 16.00
 • Broučci 7.00 – 16.00
 • Kuřátka 7.15 – 16.30

Nástup dětí do MŠ:

 • od 6.30 do 8.30 hodin
 • od 6.30 do 8.00 hodin - děti, které mají povinnou školní docházku, povinná docházka 8.00 - 12.00

  Rodič je povinen dovést dítě do třídy a osobně předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuální adaptační režim dítěte.

 • Scházení dětí v ranních hodinách probíhá ve třídě Sluníček, a to od 6.30 do 7.15 hodin, poté si děti vyzvedávají učitelky jednotlivých tříd.
 • Příchod dětí je možný do 8.30 (tj. do dopolední svačinky), poté se budovy zamykají.
 • Děti, které chodí domů po obědě, je možné vyzvednout od 11.30 do 12.30.
 • Po odpoledním odpočinku je možné si děti vyzvednout od 14.30 do 16.30. Rodiče jsou povinni vyzvednout si své dítě nejpozději pět minut před ukončením provozní doby MŠ

  V měsících červenci a srpnu může ředitelka ZŠ a MŠ po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské

  Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období.

Denní program

6.30 – 8.30 scházení dětí, volné hry a činnosti, individuální činnosti

8.00 – 9.00 ranní kruh, pohybové hry a cvičení, hygiena, dopolední svačina

9.00 – 10.00 řízené činnosti, aktivity dle zájmu dětí

10.00 – 11.30 pobyt venku, spojený s pokračováním činností a sezónními pohybovými aktivitami

11.30 – 12.30 příprava na oběd, hygiena, oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí s polodenní docházkou

12.30 – 14.15 četba nebo poslech CD při odpočinku na lůžku, podle potřeby odpočinek, klidnější individuální činnosti a hry, úklid lůžkovin

14.15 – 16.30 hygiena, odpolední svačina, zájmové odpolední činnosti, odchod dětí domů

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Od úplaty je osvobozeno předškolní dítě.

Výše úplaty: 330,- Kč/měsíčně

Platba: do 15. dne v měsíci / tj. první platba musí být uhrazena nejpozději do 15. září

 • hotovostně u vedoucí ŠJ
 • bezhotovostně
  • číslo účtu: 181871955/0300
  • variabilní symbol: 311
  • do poznámky: vždy uvést příjmení dítěte, třídu MŠ

STRAVOVÁNÍ

Stravování dětí zajišťuje školní kuchyně základní školy, která se nachází ve vedlejším objektu, který je s budovou MŠ spojen chodbou.

Pokud je dítě přítomno v době podávání stravy, vždy se stravuje. Pitný režim je zajištěn po celý den.

 • 8.30 – 9.00 dopolední svačina
 • 11.30 – 12.00 oběd
 • 14.15 – 14.45 odpolední svačina
Přihláška ke stravování

Platba

 • bezhotovostně nebo hotovostně u vedoucí ŠJ p. Doubkové, a to každý měsíc.
 • Více o platbě

ZÁPIS DO MŠ

Zápis bude probíhat 10. května 2024 od 15.30 do 17.00 hod v budově mateřské školy

U zápisu předložíte:

 • předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
 • potvrzené vyjádření lékaře (tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání),
 • občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte,
 • u cizinců rodný list dítěte nebo platný pas s povoleným pobytem delším než 90 dnů + platný pas zákonného zástupce,
 • popř. doporučení příslušného školského poradenského zařízení (v případě zdravotního postižení dítěte),
 • popř. doporučení odborného lékaře (v případě zdravotního postižení dítěte),

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - viz zde.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2024 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s vyjímkou dětí, pro které je od 1.9.2024 předškolní vzdělávání povinné.