Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je název pro tým pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a informační i metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům - výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování a speciální pedagog.

 • Pracovníci:
  Dimitrova Ketty, Mgr. - výchovný poradce, metodik prevence, kariérový poradce
  Fálová Lenka, Mgr. - speciální pedagog
 • telefon:
  725 158 904
 • email:
  zs.olbramovice@skolyjm.cz

Výchovný poradce

  Mgr. Ketty Dimitrova
  telefon: 725 158 904
  e-mail: zs.olbramovice@skolyjm.cz

  Výchovný poradce se vám bude snažit pomoci:

 • pokud potřebujete poradit v oblasti volby povolání (kariérové poradenství)
 • pokud má vaše dítě problémy se zvládáním učiva
 • pokud má vaše dítě zdravotní omezení, případně potřebuje individuální přístup v různých oblastech vzdělávání
 • pokud má problémy ve vztahu ke spolužákům, rodičům, učitelům
 • pokud má vaše dítě jiné problémy (strach, nedůvěra, sebepodceňování)

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:
 • diagnosticko – poradenské činnosti zaměřené k volbě vzdělávací dráhy žáka (skupinové, ale i individuální testy zájmů, předpokladů, zájmové dotazníky atd.)
 • skupinové i individuální poradenství pro žáky směřující k volbě povolání
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnostech individuálního využití informačních služeb těchto středisek
 • informování, případně i návštěva burzy středních škol
 • podání informací žákům a jejich zákonných zástupců o průběhu, systému přijímacího řízení v daném školním roce
 • informování žáků a jejich zákonných zástupců o středních školách (odkazy, kontakty na střední školy, podmínky studia, jeho délka, ukončení atd.)
 • vyplnění přihlášek za školu, informace o jejich doplnění, termínech, postupu při jejich podávání, potvrzení o přijetí či nepřijetí, odvolání atd.
 • evidence umístění žáků na konkrétních středních školách
 • evidence zápisových lístků
 • organizace vzdělávacích programů pro žáky, např. v rámci volby povolání (kroužky, soutěže), spolupráce se středními školami (prezentace středních škol u nás nebo návštěvy středních škol žáky devátých ročníků)

 • Výchovné poradenství:
 • řešení výukových a výchovných problémů (pohovory s žáky, výchovné komise, evidence jednání výchovných komisí)
 • koordinace činnosti s činností školního metodika prevence (protidrogová opatření, prevence šikany; spolupráce při řešení výchovných problémů atd.)

Speciální pedagog

  Mgr. Lenka Fálová
  telefon: 725 158 904
  e-mail: zs.olbramovice@skolyjm.cz

  Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a (mimořádně) nadané žáky:

 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, později i příprava návrhů na jejich budoucí profesní orientaci, studia pro tyto žáky
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků mimořádně nadaných
 • příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • evidence žáků s SPU, žáků integrovaných, kontrola platnosti jejich vyšetření, popř. odeslání žáků na kontrolní vyšetření atd.
 • evidence práce a kontrola činnosti reedukačních skupin na škole
 • poradenská činnost pro ostatní učitele na ZŠ v oblasti práce s žáky s SPU, integrovanými, mimořádně nadanými
 • zajištění vypracování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů, jejich konzultace s pracovníky PPP, s pedagogy školy a jejich evaluaceí
 • spolupráce s pedagogicko – psychologickými poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC), středisky výchovné péče (SVP) a dalšími organizacemi
 • zajišťování speciálních pomůcek pro žáky s SPU, se smyslovým postižením atd. a jejich evidence

Školní metodik prevence

  Mgr. Ketty Dimitrova
  telefon: 725 158 904
  e-mail: zs.olbramovice@skolyjm.cz

  Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem – vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

  Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci.


  Náplň práce školního metodika prevence:

 • tvorba, realizace a evaluace preventivního programu školy – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů (společensky nežádoucí jevy – např. poruchy chování, násilí, vandalismus, šikana, rasismus, drogové závislosti, alkoholismus, gamblerství) a jejich řešení
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
 • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
 • poskytování informačních a metodických materiálů
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence