Edookit

Ke komunikaci s rodiči i žáky využíváme školní informační systém Edookit. Rodiče tak mají přehled o známkách, aktuálním rozvrhu, docházce, mohou poslat zprávu či dotaz učiteli, omluvit své dítě a mnoho dalšího.

Zápis do 1. třídy

na školní rok 2024/2025


V souladu se školským zákonem je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Které dítě?

 • dítě, které k 31. 8. 2024 dosáhne věku 6 let (dítě narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018)
 • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
 • ke školní docházce je možné přihlásit i dítě, které k 31. 8. 2024 dosáhne věku 5 let. Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
  • - dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024 - zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
  • - dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025 - zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře

Termín zápisu:

Pátek 12. dubna 2024 od 13 do 17 hodin


Formální část zápisu:

 • zákonný zástupce přinese vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • předloží rodný list dítěte, u cizinců pas
 • předloží svůj průkaz totožnosti, cizinci povolení k pobytu
 • kopii rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v případě, že byla žádost o odklad podána v loňském roce na jiné škole
 • kopii kartičky pojišťovny
 • zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat
 • obdrží ve škole u zápisu registrační číslo dítěte

Motivační část zápisu

 • v rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte) s dítětem v doprovodu rodičů pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností

Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni:

 • jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji
 • o možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte)
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • o první třídní schůzce, o vzdělávacím programu školy, o možnosti návštěvy školní družiny a kroužků

Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne na webových stránkách školy a ve vývěsce školy do 12. 5. 2024.


Odklad povinné školní docházky

K zápisu do prvních tříd přicházejí každoročně děti, které k 1. září kalendářního roku dosáhnou věku šesti let. Některé z těchto dětí nejsou z nejrůznějších důvodů pro školu zralé a je možné jim odložit začátek školní docházky o jeden rok.

 • Rodiče vyplní Žádost o odklad školní docházky
 • Tento dokument donesete do školy v den zápisu.
 • • Žádost musí být doložena odbornými vyjádřeními. Vyjádření poskytne:
  • – Školské poradenské zařízení a dětský lékař
 • Tato vyjádření je nejlépe doložit v den zápisu, nejpozději do 30. 4. 2024
 • Na základě těchto dokladů vydá ředitelka školy Rozhodnutí o odkladu školní docházky. Při vydání rozhodnutí předpokládáme, že oba rodiče jednají ve vzájemné shodě.

Přestup žáka

Přestup a převedení žáka základní školy do jiné základní školy se řídí ustanovením § 49 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. O přestupu žáka základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

Zákonní zástupci žáka?

 • Kontaktujte vedení naší školy, budou vám sděleny bližší informace o přestupu

Co s předchozí školou?

 • Přestup dítěte na jinou školu je plně v kompetencích jeho zákonných zástupců.
 • Doporučujeme provést písemné odhlášení žáka z původní školy s uvedením data změny a adresou nové školy.
 • V předchozí škole je potřeba vrátit zapůjčené učebnice, případně pomůcky a uhradit veškeré závazky, které souvisí s docházkou do školy např. stravné za odebranou stravu, cenu za pracovní sešity…
 • Vedení naší školy informuje předchozí školu o přestupu žáka a vyžádá si příslušnou dokumentaci.
Žádost o přestup

Schránka důvěry

Jediný problém, který se nedá vyřešit, je ten, o kterém nikdo neví.

Schránka důvěry

 • Kde: na brance u školy.
Máš nějaký problém, se kterým Ti zatím nikdo nepomohl, nemáš odvahu přijít osobně?
Něco tě tíží a nevíš si s tím rady, ale
Potřebuješ pomoc, nechce se Ti o tom mluvit nahlas?

Co s tím?

 • 1. Napiš vzkaz na papír.
 • 2. Vhoď ho do schránky důvěry.
 • 3. Ihned po přečtení Tvé trápení začne paní ředitelka řešit.

Důvěra a bezpečí:

Kdo má od schránky klíče? pouze paní ředitelka
Když se pod vzkaz podepíšeš: nikdo jiný číst vzkaz nebude, nikdo tvé jméno neuvidí – pouze paní ředitelka
Mohu se spolehnout, že se můj vzkaz neotočí proti mně? ano, můžeš – nebudeš první, komu pomůže, proto se už netrap a dej o sobě vědět

Vzkaz od paní ředitelky:

Milí žáci, jsem moc ráda, že se díky schránce důvěry odvážíte o svých trápeních dát vědět. Schránka důvěry není jediné řešení problému. Pokud dostanete ve chvíli, kdy stojíte u schránky se vzkazem v ruce i jen malinkou odvahu, přijďte zaklepat na dveře ředitelny a můžeme Vaše trápení řešit okamžitě. Nikdy Vás neodmítnu a budu se Vašemu problému ráda věnovat.

Úplně stejně se Vám rádi budou věnovat a pomohou Vám i paní zástupkyně Ivana Vaculíková, paní výchovná poradkyně Ketty Dimitrova.

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

max-width:25%

 • Žákovský parlament se snaží žáky aktivně zapojit do života školy. Zástupci školního parlamentu z každé třídy se pravidelně scházejí a informují koordinátora o problémech ve třídách, v šatnách, o problematickém chování mezi spolužáky apod.
 • Společně řešíme úspěchy i neúspěchy žáků ve škole, předkládáme případné návrhy na lepší vzájemné soužití žáků, učitelů i ostatních pracovníků školy.
 • Školní parlament rovněž slouží k „rychlému“ přenosu informací o různých připravovaných akcích a projektech jak školou, tak žáky, do všech tříd.

Sdružení rodičů při základní škole

 • Hlavním cílem činnosti sdružení je zefektivnit spolupráci rodičů se školou tak, aby byly naplňovány zájmy a potřeby především žáků, ale také jejich rodičů a zaměstnanců školy.
 • Základním orgánem sdružení je výbor složený z třídních důvěrníků.
 • Výbor sdružení bude zejména projednávat svoji podporu činnosti školy (organizační, finanční, materiální, …).
 • Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, dary a výtěžky z akcí sdružení a výnosy jeho jmění, finanční prostředky se vedou odděleně od školy. Výši členských příspěvků stanoví výbor na své schůzce na daný školní rok.